REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  HARDEN-TOOLS.PL

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 
1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.harden-tools.pl;
1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.harden-tools.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Enibo Import-Eksport. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);
1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.harden-tools.pl
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
2.3 Dostępny pod adresem www.harden-tools.pl sklep internetowy Harden-tools.pl prowadzony jest przez ENIBO Import-Eksport, ul. Słowiańska 9 , 62-710 Władysławów, REGON 301190660, NIP 6681607082, 
Dane adresowe kontaktowe: 
ENIBO Import-Eksport, ul. Słowiańska 9 , 62-710 Władysławów,
REGON 301190660,
NIP 6681607082, 

Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres enibo@enibo.pl lub tel: 533 350 119. 
Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres enibo@enibo.pl lub pod numerem telefonu 533 350 119 . 
2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności 
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach; 
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu; 
3.3 Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe; 
3.4 Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest Enibo Import-Eksport, ul.Słowiańska 9, 62-710 Władysławów
3.5 Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, w celu realizacji umowy sprzedaży oraz powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu dostarczenia zamówionych towarów w zakresie niezbędnym do jego realizacji; 
3.6 Dane osobowe klientów Sklepu są zabezpieczone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); 
3.7 Enibo Import-Eksport może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: 
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego; 
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Enibo Import-Eksport  za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Enibo Import-Eksport
3.8 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Enibo Import-Eksport
3.9 Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; 
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; 
c) niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); 
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Enibo Import-Eksport
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; 
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.harden-tools.pl, dokonać wyboru towaru.
4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka; 
4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie; 
4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
a) przedmiotu zamówienia, 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy, 
c) wybranej metody płatności, 
d) wybranego sposobu dostawy, 
4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam, do zapłaty”; 
4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Enibo Import-Eksport  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu; 
4.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa

5.1 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS  tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2 Koszt dostawy za granice RP ustalany jest indywidualnie. 
5.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 
5.4 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta);

VI. Reklamacje dotyczące Towarów

6.1 Enibo Import-Eksport jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
6.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: enibo@enibo.pl Enibo Import-Eksport zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

VII. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Enibo Import-Eksport Szadów Księży 1b, 62-700 Turek niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

VIII. Postanowienia końcowe

8.1 Enibo Import-Eksport jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie.
8.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Enibo Import-Eksport, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
8.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Enibo Import-Eksport prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Enibo Import-Eksport.
8.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;
Menu

Ta witryna przechowuje dane, takie jak pliki cookie, aby umożliwić funkcjonalność witryny, w tym analizy i personalizację. Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz, że używamy plików cookie.